Oraşul Rezina, raionul Rezina este o unitate administrativ-teritorială in componenţa căreia întră oraşul Rezina, precum şi satele Bosermţa, Ciorna şi Stohnaia.
Oraşul Rezina are o Stemă şi un Drapel aprobate prin decizia consiliului orăşenesc din 20 iunie 1998. Stema reflectă, în limbaj plastic, devenirea istorică a rezinenilor, transpune în imagini codificate înlănţuirea istorică a evenimentelor din trecut şi prezent, relevlnd totodată aspiraţiile de viitor ale locuitorilor.
Drapelul simbolizează vitalitatea şi demnitatea rezinenilor,hotărîrea lor nestrămutată de a supraveţui şi a ocupa locul meritat în istorie.
Descrierea şi explicaţia Stemei şi a Drapelului or.Rezina, modul lor de utilizare au lost consfmţite prin decizia susmenţionată a consiliului orăşenesc.
Prima atestare a localităţii Rezina, ca sat boieresc, a fost racută la 5 februarie 1495 intr-un document, prin care Domnul Ţării Moldovei Stefan eel Mare intăreşte lui Toader, pisarul (scribul), satul Rezina, unde a fost Alexa vătăman, pe Nistru, la gura Rezinei, cumpărat de la rudele sale, strămoşi ai marelui Negrea, cu 70 de zloţi tătăreşti. Numelc ,Rezina provine de la hidronimul Rezina, afluent al riului Nistru, atestat in documentele moldoveneşti in anul 1437 şi la gura căruia s-au aşezat cu traiul primii locuitori.
Pînă pe la 1772-1773 satul Rezina facea parte din ocolul Orhei, ţinutul Orhei- Lăpuşna, iar din 1774 localitatea făcea parte din ocolul Nistrului. La mijlocul secolului al XIX Rezina capălă statut dc centru de voloste. In conformitate cu Legea administrativă din 1919 localitatea Rezina a devenit centru de comună şi plasă. La 26 august 1940 localităţii Rezina i-a fost confent statutul de oraş. În acelaş an devine centru raional ( la 11 noiembrie).
Pină la 1999 oraşul Rezma a fost central raional Rezina. Din 1999 pină in 2003 or.Rezina a fost inclus in judeţul Orhei, ca primărie orăşenească in componenţa or.Rezina, satelor Ciorna, Boşerniţa, Buciuşca, Saharna, Saharna Nouă, Solonceni şi Stohnaia. La 25 mai 2003 şi-a recăpătat statutul de centru raional.
Oraşul Rezina este situat pe malul drept al rîului Nistru, la 98 km depărtare de municipiul Chişinău, capitala Rcpublicii Moldova, la 3 km dc gara feroviară Rîbniţa şi la 6 km de gară feroviară Mateuţi. Oraşul Rezina ca unitate administrativ-teritorială se mărjineşte cu tentoriul raionului Rîbniţa. comunilor Saharna Nouă, Fchimăuţi, Ţareuca, Păpăuţi, Mateuţi şi Solonceni.
Fondul funciar total constituie 3351 ha de pămînt,inclusiv 974 ha terenuri agricole, 138 ha păşuni, 127 ha plantaţii foresticre, 109 ha ape ş.a., sint inregistraţi 3225 deţinători de terenuri.
Oraşul este persoană juridică de drept public şi dispune de patrimoniu în condiţiile legii, beneficiază de autonomie financiară,-are dreptul la iniţiativă în tot ceea ce priveşte administrarea trebunlor publice locale, exercitindu-şi competenţa prin intermediul autorităţilor administraţiei publice locale în limitele administrativ-teritoriale stabilite prin Legea privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova nr.764-XV dm 27 decembrie 2001 cu modificările ulterioare.
Go to top