Primăria oraşului Rezina este o instituţie publică cu activitate permanentă ce soluţionează problemele curente ale colectivităţii. Ca instituţie publică, Primăria urmăreşte respectarea cadrului legal al desfăşurării activităţii din comunitate. asigură soluţionarea problemelor de ordin edilitar şi gospodăresc, menţinerea ordinii publice, respectarea si apărarea drepturilor omului, a dreptului de proprietate, precum şi alte atribuţii date in competenţă. prin Legea privind Administraţia Publică Locală şi a celorlalte legi speciale pe domenii de reglementare. Primăria oraşului asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor Activitatea Primăriei oraşului Rezina este indreptată spre satisfacerea promptă si eficientă a necesităţilor cetăţenilor, in limita competenţei sale, şi realizarea diferitor activităţi de menire economică şi socio-culturală pentru locuitorii oraşului. Numărul populaţiei aflat in responsabilitatea Primăriei oraşului Rezina este de 15 mu de locuitori.

PRIMARUL
Primarul indeplineşte o funcţie de autoritate publică. Deţmătorul acestei funcţii dirijează activităţile intregii Primarii, avind in subordinea sa directă doi Viceprimari si Contabilul Şef. Primarul indeplineşte următoarele atribuţii principale:
• asigura respectarea drepturilor si libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor;
• asigura executarea hotăririlor Consiliului Orăşenesc;
• poate propune consiliului local consultarea populaţiei, prin referendum,, cu privire la problemele locale de interes deosebit;
• intocmeşte proiectul bugetului local;
• ia masurile prevăzute de lege cu privire la desfăşurarea adunărilor publice;
• emite avizele, acordurile si autorizaţiile prevăzute de lege:
• in exercitarea atribuţiilor sale, primarul emite dispoziţii, acestea devin executorii după ce sint aduse la cunoştinţa persoanelor interesate;
• poate delega exercitarea unora dintre atribuţiile sale viceprimarilor, secretarului consiliului sau altor funcţionari din serviciile consiliului.

VICEPRIMARII
Viceprimarii sint subordonaţi Primarului şi inlocuitori de drept al acestuia, cărora le poate delega atribuţiile sale. In Primăria or. Rezina există două funcţii de Viceprimar. Un Viceprimar este responsabil de problemele de urbanism, coordonează şi monitorizează activităţile ce tin de fondul funciar, construcţii, gospodării comunale şi drumuri. Mai specific, aria atribuţiilor sale se referă la următoarele activităţi:
a) intocmeşte şi supunc spre avizare conform legii documentaţiile in vederea parcelării şi dezmembrării tentonului oraşului:
b) răspunde de evidenţa planurilor de amenajare a teritoriului şi de realizarea acestora;
c) intocmeşte şi supune aprobării organelor in drept documentaţiile tehnice privind exproprierile de terenuri aparţinind domeniului public şi privat al oraşului in vederea amplasăni şi realizării obiectivelor de interes local:
d) elaborează programe şi studii privind amenajarea teritoriului şi urmăreşte aplicarea prevederilor legate in acest domeniu; colaborează cu unităţile specializate in vederea elaborării şi aprobării lucrărilor privind amenajarea teritoriului;
e) colaborează cu unităţile de proiectare şi agenţi economici pentru elaborarea planurilor urbanistice ce privesc zonele industriale ale oraşului:
f) administrează domeniul public şi privat al oraşului;
g) colaborează cu organele de proiectare a lucrărilor in vederea stabilirii zonelor protejate;
h) coordonează asociaţiile cetăţeneşti (locatari) in vederea realizării lucrărilor de gospodărire şi infrumuseţare a localităţilor şi pentru buna gospodărire, intreţinere şi administrare a fondului locativ;
i) elaborează şi urmăreşte desfăşurarea activităţii de administrare, intreţinere şi reparare a fondului locativ şi instalaţiilor aferente acestuia, instituie norme in acest domeniu şi urmăreşte aplicarea lor;
j) urmăreşte ca cetăţenii şi agenţii economici să respecte prevederile legale cu privire la administrarea şi folosirea fondului locativ:
k) intocmeşte informări, rapoarte şi analize privind activitatea desfăşurată, cercetează şi rezolvă in termen cere rile şi scrisorile adresate;

Activităţile mai importante ale celui de-al doilea Viceprimar, responsabil de coordonarea şi monitorizarea activităţilor şi soluţionarea problemelor cu caracter socio-cultural din oraş, sint:

a) răspunde de buna desfăşurare a activităţii de autoritate tutelara, protecţie socială şi cea de protecţie a copilului;
b) organizează in colaborare alte organe (instituţii de invăţămănt, poliţie) acţiuni pentru depistarea şi educarea copiilor predispuşi a comite fapte antisociale; intocmeste actele prevăzute de lege pentru stabilirea unor masuri de protecţie speciala a copiilor.
c) monitorizează situaţia copiilor asupra cărora s-au instituit măsuri de protecţie speciala;
d) primeşte şi verifică dosare pentru acordarea ajutorului social conform legii, stabilirea cuantumului ajutorului social, comunicarea acordării sau respingeni acordării acestui ajutor către solicitanţi:
e) Monitorizează numărul de familii din pătura social vulnerabilă şi celor cu mulţi copii impreună cu reprezentanţii asistenţei sociale, familiilor monoparentale; familiilor cu copii mvaiizi şi cu dizabilităţi;
f) Răspunde de buna desfăşurare a instruirii. educaţiei şi de achiziţionare a produselor alimentare in grădiniţe şi şcoli;
g) Examinează cererile parvenite de la populaţie pe diverse probleme sociale, educaţionale şi culturale:
h) Primeşte la audienţă cetăţenii oraşului cu intrebări ce tin de aspectele sociale. educaţionale şi culturale ;
i) Monitorizează acţiunile culturale şi de agrement desfăşurate pe teritoriul aflat in gestiunea primăriei.

CONTABILUL ŞEF
Contabilul şef gestionează şi monitorizează utilizarea eficientă a resurselor fmanciare ale Primăriei, a surselor de venituri şi devizului de cheltuieli in corespundere cu reglementările şi normativele legislative ale activităţii autorităţilor publice locale.

CONSILIUL ORĂŞENESC
Consiliul orăşenesc este un organ administrativ care are drept de iniţiativă şi decide, in condiţiile legii, in toate problemele de interes local, cu excepţia celor care tin de competenţa altor autorităţi publice. Printre cele mai importante atribuţii ale Consiliului se numără:
• Aprobă studii, prognoze orientative şi programe de dezvoltare social-economică de organizare şi amenajare a teritoriului
• Stabileşte impozitele şi taxele locale, in condiţiile legii
• Infiinţează instituţii publice şi agenţi economici de interes local
• Asigură condiţiiie necesare pentru buna funcţionare a instituţiilor de fnvăţămfnt, cultură. ocrotirea sănătăţii, care se află sub autoritatea sa
• Asigură ordinea publică, respectarea drepturilor şi libertăţilor omului, executarea legislaţiei
• Infiinţează, in condiţiiie legii, şi asigură funcţionarea unor instituţii de binefacere de interes local. Consiliul orăşenesc are grijă de corectitudinea tuturor acţiunilor şi deciziilor emise de către Primăne.

SECRETARUL CONSILIULUI ORĂŞENESC
Secretarul consiliului indeplineste următoarele atribuţii principale:
• comunica si inaintează, in termen de 10 zile, daca legea nu prevede altfel, autorităţilor şi persoanelor interesate, actele emise de către consiliul local sau de către primar
• asigura aducerea la cunoştinţa publica a hotăririlor si dispoziţulor de interes general
• eliberează extrase sau copii de pe orice act din arhiva consiliului, in afara celor cu caracter secret stabilit potrivit legii, eliberează extrase sau copii de pe actele de stare civila.
Go to top